Bốn giống chó “tứ đại quốc khuyển” của Việt Nam

Việt Nam có bốn giống chó nội được gọi là tứ đại quốc khuyển gồm chó Bắc Hà, chó lài, chó H’Mông cộc đuôi và chó Phú Quốc./.

Chó Bắc Hà
Chó H’Mông cộc đuôi
Chó Phú Quốc
Chó Lài