Đáp án Làm thế nào bóp một cái cốc thuỷ tinh méo miệng mà không vỡ cốc?

Đáp án: Dù miệng bạn méo đến cỡ nào cũng chả ảnh hưởng gì đến cái cốc.

Câu hỏi tiếp theo

Trong tiếng Anh có một câu hỏi khó đến nỗi bất cứ giáo viên tiếng Anh nào dù giỏi đến mấy cũng phải nói ‘Tôi không biết’, câu hỏi đó là gì?

Xem đáp án